Instalacije in preboji

Stran vsebuje pogosta vprašanja in odgovore iz teme instalacij in prebojev.

1. Naštej naloge dimnika!


- Odvesti dimne pline, tj. zagotoviti vlek
- Dovesti zadostno količino kisika

2. Naštej elemente dimnika in ga skiciraj!


- Dimnična kapa
- Hi nad kritino
- Čistilna vratca
- Priključek na peč
- Tuljava + TI tuljave
- (Temelj)

3. Kateri dejavniki pogojujejo delovanje dimnika?


- Zadostna višina tuljave
- Prerez
- TI oboda tuljave
- Čimmanjši upor v tuljavi (gladke stene)
- Plinotesnost oboda (sanitarni pogoji)
- Odpornost na temperaturne spremembe (ognjevarnost)
- Položaj v stavbi
- Položaj v okolju

4. Položaj dimnika v stavbi


Dimnik lociramo ob notranje stene (manj izpostavljen ohlajevanju). Najprimernejši položaj je v bližini slemena strehe (omogočen udoben dostop do čistilnih vratc). Dimnik ne sme posegati v NK stavbe, če je masiven, ga je potrebno temeljiti.

5. Položaj dimnika v okolju


Višina dimnika nad streho je odvisna od:
- Naklona strehe
- Oddaljenosti od slemena
- Oddaljenosti od nezaščitenih delov strehe
- Okolice
Iščemo prosto cono gibanja zraka!

6. Kako določimo prerez tuljave dimnika?


Določimo ga glede na:
- Vrsto goriva
- Moč in vrsto kotla
- Višino dimnika
Po enačbi: A*2.6*Q/n*koren iz h
Ali po enačbi: A=neto volumen stavbe/n*koren iz h
Najmanjši presek tuljave je 100cm2 oz. 11cm premera!

7. Kamin – skica!


Kamin je obzidana odprtina v dimniku, ki vsebuje odprt ogenj. Imeti mora samostojen priključek na dimnik (pod kotom 45 stopinj), primerno aktivno višino, primeren presek, primeren položaj in kisik za izgorevanje skozi reže na vratih, oknih ali pod kaminom.

8. Naloga kanalizacije?


- Zavarovanje okolja pred onesnaženjem
- Zagotavljanje zdravega bivalnega okolja
- Zagotavljanje zdrave pitne vode

9. Vrste hišnih odpadnih voda? In sistem kanalizacije za te vode?


- Meteorne vode – meteorna kanalizacija
- Fekalne vode - fekalna kanalizacija
- Meteorne in fekalne vode - skupno v mešani sistem kanalizacije

10. Elementi hišne kanalizacije!


Vertikalen del projektira strojni inženir, horizontalni del pa zajema:
- Priključek na hišno kanalizacijo
- Revizijski jašek pri izstopu iz stavbe
- Revizijski jašek pri menjavi smeri cevi
- Priključek na javni kanal

11. Kanalizacija – odvod na višji nivo!


Če padnni vod konča pod nivojem javnega kanala, odpadno vodo prečrpavamo na primerno višino.

12. Odvajanje meteorne vode s površin?


Meteorno vodo s površin odvajamo s pomočjo naklona v smeri odtoka. Vodo na strehah zbiramo v muldo ali žleb. Odtok se nahaja na najnižji točki, ki vodi v meteorno kanalizacijo ali pri podnebjih z malo dežja, voda lahko odteka v plast proda pod kapjo Dimenzioniranje prereza strešnega odtoka:
1m2 strehe (tlorisno) = 1cm2 prereza cevi

13. Peskolov!


Naloga peskolova je hitrost pretoka zmanjšati na 0,2m/s. Peskolov izvajamo vedno pred vstopom meteorne vode v kanalizacijo in na lomu iz vertikalnega v horizontalni del. Izveden je kot betonska ali vinilna cev premera 30cm, z dotokom in odtokom.

14. Lovilec olja! + opis delovanja!


Nameščamo ga na povozne površine, oz. tja kjer je možnost izliva olja. Garaže in tlakovane površine za avtomobile se lahko priključijo na kanalsko omrežje le preko lovilca olja.
Skozi pokrov z rešetkami pada umazana voda (z olji), ker je olje lažje od vode, ostane v plasti nad vodo. Z ročajem za dvig posode si pomagamo in dvignemo pesek in olje iz lovilca.

15. Ponikovalnica!


Ponikovalnico izvajamo, če ni zahtevan sistem odvajanja meteorne vode v kanalizacijski sistem. Izvajamo jo na dobro prepustnem terenu. Lociramo jo tako, da ponikovana voda ne ogroža grajenega in naravnega okolja.

16. Pogoji za projektiranje fekalne kanalizacije!!


- Cevi so plastične, stiki so vodotesni
- Globina polaganja cevi mora biti pod mejo zmrzovanja
- Cevi morajo biti zaščitene pred obtežbami
- Minimalni dopustni profil je 150mm
- Padci cevi so od 2-7 %
- Pri menjavi smeri, naklona ali višinskem padcu se vgradi revizijski jašek (razen pri hišnem priključku in priključku cestnega požiralnika, ki sta izvedena drugače)
- Izračun PRETOKA: za urni max izračunamo 1/18 dnevne porabe. Trde fekalije obsegajo 0,15l na osebo na dan, tekoče pa 1,35l na osebo na dan. Največja količina odplak na uro na osebo je: 300l/dan/18 =16,6l/h
- DIMENZIONIRANJE CEVI: upoštevamo količino vode in padec: Q=v*A, premer cevi odčitamo iz tabel, min premer cevi hišne kanalizacije je 150mm

17. Potrebne informacije o cevi in jašku na načrtih!


CEVI:
- Premer cevi
- Naklon voda
- Dolžina voda
JAŠKI:
- Premer jaška
- Kota pokrova jaška
- Kota dna jaška (kote so absolutne)

18. Revizijski jašek!


- Omogoča vstop v kanal, zračenje, čiščenje, vzdrževanje
- Uporabimo ga za združevanje kanalskih vej, menjavo smeri cevi, padca profila
- Največja razdalja med revizijskimi jaški je 100 premerov kanalske cevi
- Montažni jaški so izdelani iz poliestra ali betona
- Najmanjši premer za globino 1,8m je 800mm
- Za večje globine je potreben premer jaška od 1000 do 1200mm (v Lj 1100mm)

19. Kje postavimo revizijski jašek?


- Pri izstopu iz stavbe
- Pri menjavi smeri cevi
- Na vsake 100xpremer cevi metrov

20. Kaskadni jašek!


Do 60cm višinske razlike se voda preliva v kaskadnem jašku. Pri višinski razliki nad 60cm izvedemo dodatni cevni spoj, ki razbremeni preliv in varuje dno jaška pred erozijo. Kaskadni jašek izvedemo tudi na strmem terenu, kjer je padec velik. Moramo ga vgraditi v primerni globini.

21. Priključek na javni kanal:


- Izvedemo s cevjo 200mm in vsaj 2% padca
- Priključimo jo pod kotom 45 stopinj v smeri toka vode
- Fazonski priključni kos priključimo v višini osi kanala

22. Kako dimenzioniramo greznice?


Koristen volumen greznice določimo glede na št. Uporabnikov, ki ga pomnožimo s 300l odplak na dan. Volumen nepretočne greznice pa je najmanj 3000l na osebo. Največji dotok v greznico je 8m3 na dan.

23. Skiciraj dvoprekatno in triprekatno greznico!!


24. Zakaj je lahko preboj cevi skozi temelj problematičen?


Vgradnjo cevi skozi temel moramo upoštevati že pri dimenzioniranju le tega. Če cev naknadno vgradimo, oslabimo prerez temelja, kar vpliva na mehansko odpornost in stabilnost ter vpliva tudi na posedanje objekta.

3. komentar, stran: 1 od 1.

domen   

8:28pm on Tuesday, February 19th, 2013

povedala je lahko.. vendar kako bo ti peljal vodo s strehe iz revizijskih jakov, pa kanalizacijo iz wcja, skp v en jaek pa potem v javni kanal??.. tko negre.. sedaj so po novi uredbi uvedli kjer je e meteorna kanalizacija v mestih ( v vaseh tega namre ni) je potrebno odvesti v javni kanal..tako da sta oba loena. za fekanlo in meteorno.
da bo drava lahko dvojno kasirala :D :D

rok   

10:39pm on Tuesday, February 5th, 2013

seveda da lahko, tudi taka vrsta kanalizacije obstaja (zdruena fekalna in meteorna skupaj) je sama prof. na predavanjih povedala...

domen   

12:47pm on Monday, February 4th, 2013

fekalana kanalizacija pa meteorna kanalizacija nikoli pod nobenim pogojem ne potekata skupaj, kot je navedeno.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: