Toplotna prehodnost,difuzija vodne pare

Stran vsebuje pogosta izpitna vprašanja in odgovore iz snovi toplotne prehodnosti in difuzije vodne pare.

1. Kaj je toplotna prehodnost plasti in kako jo izračunamo?


Toplotna prehodnost nam pove kolikšen toplotni tok P(W) preteče pri stacionarnih pogojih skozi plast debeline d in površine 1m2 pri temperaturni razliki 1K na obeh straneh zidu:
Lambda=k/d=1/R (W/m2K)

2. Toplotna prehodnost KS!


U nam pove kolikšen toplotni tok P(W) preteče pri stacionarnih pogojih skozi KS površine 1m2 pri temperaturni razliki 1K na obeh straneh zidu: U=1/R , kjer je R toplotni upor KS (seštevek uporov materialov in zunanje in notranje plasti zraka) (w/m2K)

3. Definicija toplotnega upora!


R, tj toplotni upora nam pove koliko kelvinov K temperaturne razlike mora biti med obema stranema zidu, da skozenj teče 1W toplotnega toka P:
R=d/k=1/lambda (m2K/W)

4. Toplotni upor KS!


Pri zaporedni vezavi se toplotni upori seštevajo!

5. Nariši graf prehoda toplote! In razloži kaj je alfa!


Alfa je PRESTOPNI KOEFICIENT TOPLOTE in je odvisen od:
- Hitrosti in smeri vetra
- Temperature zraka
- Lege KS
- Alfa=1/R

6. Postopek določanja rosišča v steni – položaj parne ovire!


Najprej moramo imeti določen temperaturni potek po prerezu KS (grafično) in zunanjo in notranjo temperaturo (Tz in Tn). Prav tako moramo izmeriti notranjo relativno vlažnost. Temperatura rosišča je odvisna od notranje temperature in notranje relativne vlažnosti in je podana v tabelah. Temperaturo rosišča vrišemo v graf (vzporednica z R osjo). Tam kjer se seka s potekom temperature, narišemo navpičnico, to je RAVNINA ROSIŠČA. Nato določimo postavitev parne ovire, ki je glede na RR vedno postavljena na toplejšo stran KS.

7. Difuzija vodne pare!


To je pojav ko v gradbeni konstrukciji vlaga prehaja iz plasti z večjo nasičenostjo vlage k plastem z manjšo nasičenostjo vlage. Difuzni tok spremlja toplotni tok: od toplega k hladnemu!
Dva primera prehoda vodne pare:
- Vodna para prehaja skozi vse plasti konstrukcije, do izločanja ne pride v nobeni plasti
- Vodna para se kondenzira v enem ali več slojih materialov konstrukcije
Pogoji za difuzijo so:
- Razlika tlakov (pn večji od pz)
- parcialni tlak vodne pare p=relat. Valžnost*nasičeni parni tlak

8. nariši osnovne primere prehoda vodne pare!


- Do kondenza ne pride:p« je včji od p
- Do kondenza pride v ravnini (med plastmi ks je linija p« 1x manjša od p)
- Do kodenza pride v plasti (med plastmi ks je linija p« 2x manjša od p)

9. Izločanje kondenza!


Do izločanja pride, ko parcialni tlak doseže vrednost nasičenega parnega tlaka. Zrak takrat ne more več absorbirati vlage.

10. Kaj je relativna vlažnost?


To je razmerje med absolutno vlažnostjo parcialnega tlaka in nasičeno vlažnostjo, pri določeni temperaturi.

Ni komentarjev.

Ime:

Komentar:

Varnostna kontrola: